top of page
 STATIKA STAVEB
 STATIKA STAVEB - PROJEKTY
Nosné konstrukce

|   BETONOVÉ   |

OCELOVÉ   |

Statické výpočty, projekty

Specializujeme se navrhování nosných konstrukcí zejména pozemních staveb (budov). Zabýváme se nejenom novostavbami, ale máme zkušenosti i s řadou rekonstrukcí. Konstrukční část projektové dokumentace vypracováváme ve stupni podle požadavků klienta a to od studie proveditelnosti, projektu pro stavební povolení či ohlášení stavby, provedení stavby nebo i dílenské dokumentace.

Ve studii proveditelnosti ověřujeme především vhodné konstrukční schéma a snažíme se najít co nejoptimálnější řešení, např. porovnáním vybraných konstrukčních systémů s ohledem na spotřebu materiálu. Posuzujeme konstrukci jako celek, hledáme nejvhodnější způsob založení stavby s ohledem na konkrétní místní podmínky. 

projektu pro stavební povolení nebo ohlášení stavby se zabýváme posouzením zejména hlavních nosných prvků (stropní konstrukce, průvlaky, sloupy, atd.). Předmětem takového projektu je stanovit tvar nosné konstrukce, která vyhoví nejen meznímu stavu únosnosti ale i použitelnosti (limitní deformace, apod.), jak bývá u jiných projektů opomíjeno. Součástí je v neposlední řadě i posouzení stability konstrukce, ev. dynamický výpočet v případě dynamických účinků na konstrukci (např. působení strojních zařízení). Projektovou dokumentaci vyhotovujeme v rozsahu a obsahu podle vyhlášky č. 499/2013 Sb. o dokumentaci staveb.  Nedílnou součástí projektu jsou výkresy hlavních nosných prvků, např. výkres základů, tvar monolitických betonových konstrukcí, výkresy skladby nebo krovu.

Dokumentace pro provedení stavby, resp. realizaci stavby je výrazně podrobnější, navazuje na projekt pro povolení stavby a součástí je návrh veškerých nosných konstrukcí včetně detailů ukotvení, či spojení. Nedílnou součástí u betonových konstrukcí je návrh výztuže včetně tvaru ohýbaných prutů, u ocelových a dřevěných konstrukcí jsou to detaily spojů a výkaz materiálu. Nabízíme spolupráci při provádění stavby (autorský dozor).

Dílenská dokumentace se vypracovává pro potřeby výroby ocelových a dřevěných konstrukcí. Jejím obsahem je rozkreslení všech dílů konstrukce, které jsou potřebné pro vyrobení a následné sestavení části stavby. Součástí je kompletní výpis materiálu včetně spojovacích prvků (např. šrouby, vruty, pomocné plechy, atd.).

V neposlední řadě vypracováváme projekty bouracích prací (demolice části i celých staveb), technologický postup bourání, aby byla zajištěna bezpečnost na staveništi a proveditelnost prací. Součástí projektu je způsob zajištění konstrukce, která má být zachována.

Ceny jsou stanovovány individuálně pro každou zakázku, neváhejte nás proto kontaktovat. Podrobnější informace naleznete v sekci D/ CENY.

Navrhujeme stavby

Máme zkušenosti se statikou staveb:

bottom of page