top of page

Navrhujeme stavby z oceli v souladu s ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí. Při návrhu a posouzení a je nutno dodržet základní požadavky na únosnost, stabilitu a použitelnost (např. deformace), trvanlivost a požární odolnost. Nabízíme komplexní řešení veškerých ocelových konstrukcí pro Vaši stavbu. Prověříme efektivnost konstrukčního systému, navrhneme optimalizaci a provedeme podrobný statický návrh a zhotovíme podrobnou výkresovou dílenskou dokumentaci.

 

Stropní konstrukce z oceli z plnostěnných nosníků jsou efektivní pro rozpětí do 9 m, pro větší rozpětí je vhodné navrhovat konstrukce z prolamových nosníků nebo jako spřažené ocelobetonové konstrukce. Navrhujeme také spřažené ocelobetonové konstrukce v souladu s ČSN EN 1994-1-1 Eurokód 4.

 

Statické výpočty a návrhy konstrukcí z oceli provádíme pomocí 2D nebo 3D modelu pomocí metody konečných prvků (MKP). Pomocí programu posuzujeme prvky ocelové konstrukce se zavedením globálních imperfekcí a řešíme 2. řádem. Nabízíme vyhotovení výkresů montážních sestav i výkresů kotvení nebo podrobností a to pomocí 3D modelu konstrukce celého objektu. Jsme tak schopni připravit podrobné dílenské výkresy s automatickými výkazy materiálu (prvků, plechů, šroubů, atd.).

Výhody ocelových konstrukcí
 • Vysoká pevnost vzhledem k hmotnosti.

 • Rychlá montáž (předem vyrobené dílce).

 • Průmyslová výroba (přesnost, automatizace, produktivita)

 • Adaptabilnost (např. rekonstrukce)

 • Recyklovatelnost (až 90 %).

Nevýhody ocelových konstrukcí
 • Náročnější údržba (vliv koroze).

 • Nízká odolnosti proti ohni.

 • Vyšší tepelná a akustická vodivost.

 • Vyšší cena.

Typy staveb z oceli

Stavby z oceli lze rozdělit na halové (např. montované ocelové haly) a patrové, resp. výškové skelety a speciální (např. stožáry, rozhledny, poutače, apod.). Haly lze dělit na lehké průmyslové bez nebo s jeřábovou dráhou a haly na velká rozpětí (např. stadiony, sportovní tribuny, apod.). Haly lze navrhovat jako rámové konstrukce nebo vazníkové (příhradové vazníky), ev. s Girlandovým vazníkem na laně, roštové prostorové (příhradové) konstrukce nebo jako obloukové konstrukce.

​​

Vlastnosti ocelí

K základním mechanickým vlastnostem oceli patří pružnost, pevnost, tvárnost (tažnost), houževnatost a tvrdost. Modul pružnosti oceli v tlaku i tahu E = 210 GPa, ve smyku G = 81 GPa, součinitel příčné deformace v = 0,3. Důležitou vlastností oceli je svařitelnost (zaručená, podmínečně zaručená, dobrá nebo obtížná).

Konstrukční oceli jsou podle ČSN EN 10025-1:

 • S235 (fu= 360 MPa)

 • S275 (fu= 430 MPa)

 • S355 (fu= 510 MPa)

Normy, předpisy, publikace
 • ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.

 • ČSN EN 10025-1 Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 1: Všeobecné technické dodací podmínky

 • ČSN EN 1994-1-1 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí

bottom of page