top of page
 STATIKA STAVEB - PROJEKTY
Navrhujeme geotechnické konstrukce

|   BETONOVÉ   |

OCELOVÉ   |

DŘEVĚNÉ   |  

 

Navrhujeme geotechnické konstrukce v souladu s ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí. Máme zkušenosti s návrhem základových konstrukcí (plošných i pilotových), opěrných i gabionových stěn a také s pažením stavební jámy. Nabízíme komplexní řešení vybraných geotechnických konstrukcí pro Vaši stavbu. Navrhneme optimální a levnou konstrukci, protože provedeme podrobný statický výpočet. Zhotovíme podrobnou výkresovou dokumentaci.

Typy geotechnických konstrukcí

Základové konstrukce

Lze rozdělit na plošné základy neboli základové pasy a patky a na hlubinné základy (např. piloty). Pasy a patky se provádí z betonu prostého nebo železobetonu. Přes základové pasy nebo patky se provádí zpravidla základová deska, která by měla být vyztužena alespoň jednou vrstvou kari sítí. Rozhodující pro výslednou únosnost je tloušťka základové desky, která by měla být navržena s ohledem na mocnost násypu a způsobu hutnění pod deskou.

Hlubinné základy

Hlubinné zakládání se používá při nedostatečné únosnosti povrchových vrstev, únosná půda se nachází ve větší hloubce pod základem.

Rozdělení pilot podle přenášení zatížení na základovou půdu:

 • piloty tlakové - pilot působí jako opřené, vetknuté nebo plovoucí; opřené piloty přenášejí zatížení patou, kterou se opírají o únosné podloží; piloty vetknuté přenášejí zatížení patou vetknutou do únosné půdy a třením na plášti; piloty plovoucí přenášejí zatížení převážně třením v celé ploše,

 • piloty tahové,

 • piloty namáhané ohybem.

 

Rozdělení pilot podle materiálu z kterého jsou zhotoveny:

 • piloty dřevěné,

 • piloty betonové,

 • piloty železobetonové,

 • piloty z předpjatého betonu,

 • piloty ocelové.

Rozdělení pilot podle výrobního postupu:

 • piloty vháněné (prefabrikované), dodavatel např. BERAMO Pile s.r.o.,

 • piloty vrtané,

 • piloty monolitické (hloubené) s ponechanou výpažnicí nebo bez výpažnice.

Opěrné stěny

Opěrné zdi navrhujeme betonové jednak monolitické tak prefabrikované. Nejčastěji jsou používané úhlové stěny, jedná do o stěny ve tvaru L, resp. T. V některých případech je vhodnější použít gabionové stěny jako gravitační zdi.

Pažení stavební jámy

K pažení výkopů se používá nejčastěji záporové pažení nad hladinou spodní vody. Pažení se skládá ze zápor (ocelových profilů), pažin (dřevěných prken nebo fošen), které jsou umístěny mezi zápory a zemních kotev (dočasných) umístěných před ocelové převázky. Pod hladinou spodní vody se provádí pažení výkopu většinou ze štětovnic.

Normy, předpisy, publikace
 • ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla.

 • ČSN 73 1004: Navrhování základových konstrukcí - Stanovení požadavků pro výpočetní metody.

bottom of page