top of page
 STATIKA STAVEB - PROJEKTY
Navrhujeme betonové konstrukce

|   OCELOVÉ   |

SKLENĚNÉ   | 

Navrhujeme stavby z prostého, železového a předpjatého betonu v souladu s ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí. Při návrhu a posouzení a je nutno dodržet základní požadavky na únosnost, použitelnost (např. deformace, velikost trhlin), trvanlivost a požární odolnost. Nabízíme komplexní řešení veškerých betonových konstrukcí pro Vaši stavbu. Prověříme efektivnost konstrukčního schématu, navrhneme optimalizaci a provedeme podrobný statický návrh a zhotovíme podrobnou výkresovou výrobní dokumentaci.

Železobeton

Statické výpočty a návrh konstrukce ze železobetonu provádíme pomocí 3D modelu pomocí metody konečných prvků (MKP). Pomocí programu posuzujeme železobetonové konstrukce (desky i pruty) a to včetně geometricky nelineárního výpočtu. Nabízíme vyhotovení výkresů tvaru i výztuže a to pomocí 3D modelu konstrukce celého objektu. Jsme tak schopni zajistit přesné tvary ohýbané výztuže a samozřejmě automatické výkazy.

Monolitické železobetonové stropy (deskové, trámové) jsou vhodné do rozpětí 6 až 7 m, hřibová deska lze navrhnout až 8 m. Pro větší rozpětí je již vhodné použít předpjatý beton a to jak ve formě prefabrikovaných desek (panelů) tak monolitické desky.

Sanace betonových konstrukcí

U starších nebo degradovaných konstrukcí je potřebná sanace betonu, zejména pokud odpadává krycí betonová vrstva, je vidět korodující armatura, apod. Poté je potřeba nalézt vhodný způsob sanace. Nebo v případě požadavku na navýšení zatížení je potřeba zesílit stávající železobetonovou konstrukci. Při takové sanaci jsou velmi efektivní uhlíkové lamely, které po nalepení na ošetřený povrch betonu zvýší únosnost průřezu (desky i trámu).

Předpjatý beton

 

Statický výpočet a návrh konstrukce z předpjatého betonu provádíme pomocí 3D modelu pomocí metody konečných prvků (MKP). Pomocí programu posuzujeme předem napínaná a dodatečně předpjaté železobetonové prvky. Trasu napínacích kabelů volíme s ohledem na průběh vnitřních sil a v každém okamžiku projektování jsme tak schopni v konstrukci provádět změny a úpravy.

Beton

Beton je stavební materiál ze směsi cementu, hrubého a drobného kameniva a vody, který vznikne zatuhnutím čerstvé betonové směsi vlivem působení hydratace cementu. Kromě těchto základních složek může obsahovat přísady a nebo příměsi, které určitým způsobem mění vlastnosti betonu (např. zrychlovače nebo zpomalovače tuhnutí, plastifikátory, atd.).

Pevnostní třídy betonu podle 28-denní pevnosti v tlaku. Běžné betony, nové (ČSN EN 206-1) a starší (ČSN 73 2400) značení (C8/10 – B10, C12/15 - B15, C16/20 – B20, C20/25 – B25, C25/30 – B30, C30/37 – B40, C35/45 – B45, C40/50, C45/55, C50/60), vysoko pevnostní betony – HSC (C55/67, C60/75, C70/85, C80/95, C90/105, C100/115). Výhody HSC:

 • zmenšení rozměrů průřezu, snížení plochy výztuže,

 • zmenšení průhybu v důsledku většího Ec (modul pružnosti), zmenšení dotvarování a smršťování, zvětšení předpětí,

 • zmenšení tloušťky krycí vrstvy výztuže,

 • možná kratší doba odbednění.

Betonářská výztuž

Betonářská ocel, výztužná vložka, měkká výztuž jsou pojmy, se kterými se lze setkat při označení plných, většinou kruhových ocelových tyčí, které se vkládají do betonu a vznikne tak železobeton. Účelem vložení armatury je zvýšení únosnosti betonu a snížení deformací. Podmínkou pro vytvoření železobetonu je tzv. soudržnost, která zajistí spolupůsobení mezi výztuží a betonem a téměř stejná teplotní roztažnost obou materiálů.

Vyrábí se s deklarovanou mezí kluzu fyk (dohodnutá mez 0,2) v Mpa (400 - 600 MPa). Běžné dostupné výrobky – tyče / pruty, svařované sítě, příhradoviny. Charakteristické vlastnosti pro navrhování je kromě meze kluzu:

 • tažnost A – normální, B – vysoká, C – velmi vysoká,

 • ohýbatelnost – zkouška zpětným ohybem,

 • soudržnost – minimální plocha žebírek,

 • svařitelnost – dovolené postupy svařování EN ISO 17760 při teplotách uvedených v EN 13670.

Životnost a trvanlivost

Životnost je uvažovaná doba, po kterou konstrukce nebo její část má být používána pro zamyšlený účel při předpokládané údržbě bez větších nezbytných oprav. Trvanlivá konstrukce musí splňovat požadavky z hlediska únosnosti, stability a použitelnosti po celou dobu požadované životnosti. Trvanlivost konstrukce je ovlivněna návrhem, použitými materiály, prováděním, údržbou, vlivem prostředí a především mechanismem porušování. Vliv prostředí, jako působení mrazu a rozmrazování - XF, koroze vlivem karbonatace – XC nebo působením chloridů XD, lze eliminovat vhodnými přísadami. Trvanlivost betonové konstrukce lze ovlivnit velikostí tloušťky betonu krycí vrstvy výztuže, kvalitním ošetřováním mladého betonu, také druhem a množstvím cementu a vodním součinitelem.

Normy, předpisy, publikace
 • ČSN EN 206-1 - Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.

 • ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí.

 • ČSN EN 1992-1-1  Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.

 • ČSN EN 10080 - Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná žebříková betonářská ocel.

bottom of page